Rofa

Уул уурхай эсвэл шугамын карьерын аль нь нэгдүгээрт ордог