Rofa

Богино хугацааны нийт нийлүүлэлтийн муруй хэлбэрийг тайлбарла