Rofa

гангийн үйлдвэрийг эхлүүлэх тооцоолсон зардал